|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode24
nametblDruTempClb
physical file d_data  (SQL Server 2005)
descriptionOp GG&GD ingevoerde immunologie-uitslagen (CLB). 2-3-'89 - heden.
comment short
comment long3.6 Immunologie
Immunologische gegevens, ingevoerd aan de hand van naar de GG&GD gestuurde uitslagen.
Omdat bij vergelijking van de handmatig bij de GG&GD ingevoerde data en de door het CLB verstrekte data-bestanden invoerfouten (van de GG&GD) niet (meer) systematisch worden verbeterd en omdat de CLB-bestanden nauwkeuriger zijn (meer decimalen), verdient het CLB.DBF bestand voor analyses de absolute voorkeur.

Handmatige invoer en elektronische data-overdracht
Sinds 3 november 1987 werd bloed naar het CLB gestuurd, eerst bij uitzondering (met name bij makkelijk te prikken deelnemers), later veelvuldiger; vanaf 2 maart 1989 gebeurde dit systematisch bij alle deelnemers. Het uitslagformulier van het CLB werd als invoerdocument gebruikt zolang elektronische data-overdracht vanuit het CLB nog niet werd toegepast. Nadat in 1990 begonnen werd met het versturen van maandelijkse bestanden vanuit het CLB, werd handmatige invoer gecontinueerd omdat dit snellere beschikbaarheid van de gegevens voor statistische verwerking betekende. De CLB maandbestanden lopen namelijk geruime tijd achter.

Per 12-08-1991 is er op verzoek van het CLB overgestapt op het aanleveren van een extra buisje zogeheten EDTA bloed (3 cc.), met behulp waarvan het CLB bepaalde bepalingen nauwkeuriger zou kunnen verrichten. Met name CD4-waarden in de lagere regionen zullen hierdoor hoger uit kunnen vallen dan voorheen.

Variabelen die later - in de regel ook met terugwerkende kracht - zijn toegevoegd, werden niet meer handmatig ingevoerd, maar uitsluitend via file-transfer aan de database toegevoegd:
- per augustus 1991 percentages CD2, CD3, CD4, CD8 en CD19
- per november 1992 HIV-fenotype (SI/NSI) en aantal dagen waarna SI in kweek 'opkomt'; in de regel alleen bij HIV-positieven bepaald

Wijzigingen per 1-1-1994
Per 1-1-1994 zijn een aantal wijzigingen in CLB-gegevens doorgevoerd. CD2 (= variabele L13) en ALS (= variabele LC3) zijn komen te vervallen; anti-CD2/anti-CD28 is een nieuwe stimulatietest; PHA is onvergelijkbaar veranderd en een aantal T-cel variabelen is in het algemeen marginaal veranderd: CD8 zou iets stijgen , ratio CD4/CD8 zou iets dalen, anti-CD3 stijgt sterk, nl 25%.
De stimulatietests worden niet meer ingevoerd maar louter langs elektronische weg (via datafiles) aan de database toegevoegd.

Immunologische bepalingen bij HIV-negatieven
In eerste helft 1994 is bij een groep van 23 spuiters die frequent geleend hadden nagegaan of cytotoxische antistoffen tegen HLA aanwezig waren. Gegevens zijn opgeslagen in CLBHLA.DBF (geen codeboek).
Uit bezuinigingsoverwegingen worden per 1-1-1995 niet meer standaard bij alle HIV-negatieven immunologische bepalingen te verrichten. Voor het groepje van 20 spuiters (3 waren er inmiddels geseroconverteerd of overleden) die een aantoonbaar hoog risico op een HIV-infectie hebben gelopen en waarbij eerder op HLA antistoffen was getest werd een uitzondering gemaakt. Daarnaast werd uit alle overige HIV-negatieven die regelmatig terug kwamen een random steekproef van N=50 getrokken waarbij immunologie gecontinueerd werd (file CLBCONTR.DBF, geen codeboek). Ook bleef immunologie standaard verricht worden bij het 1e bezoek van nieuwe deelnemers. Tenslotte werd voor nog een klein groepje (<10) een uitzondering gemaakt, nl. HIV-negatieven die recentelijk seroconverteerden voor hepatitis C.

Jobnummers
Sinds februari 1995 wordt door het CLB voor elke bloedafname een uniek jobnummer doorgegeven, wat kan helpen bij de communicatie over specifieke samples. In juli 1995 zijn retrospectief alle jobnummers bij de afname-data gezocht. Nagenoeg alle bloedafnamen zijn voorzien van een jobnummer.
number of records11729
startdate19-nov-1986
stopdate9-okt-2014
resp. centreGGD
record6-nov-2014 11:49
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq